Zmiany w CEIDG


Z dniem 19 maja 2016 roku wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji danych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedną z najistotniejszych zmian, jest obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG.

Przedsiębiorca rejestrując działalność musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, które podaje w rejestrze , czyli adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz adresy pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza. Na każde wezwanie organu ewidencyjnego przedsiębiorca będzie musiał przedstawić tytuł prawny do nieruchomości wskazanej we wniosku o wpis do CEIDG.

Jeżeli mimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości, lub nie dokona zmiany wpisu w zakresie adresu, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśli w drodze decyzji administracyjnej przedsiębiorcę z CEIDG.

Ponadto osoby pod których adresem ktoś inny zarejestrował działalność gospodarczą mogą wystąpić o wykreślenie tego adresu z ewidencji w CEIDG, jeżeli przedsiębiorca posługuje się ich adresem bezprawnie.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK