Zmiany przy zawieraniu umów na czas określony


W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy, 22 lutego 2016 wejdą w życie przepisy zmieniające między innymi  zasady zawierania z pracownikami umów na czas określony. Przede wszystkim, wszystkie umowy zawarte z danym pracownikiem na czas określony nie będą mogły przekroczyć łącznie 33 miesięcy, z jednoczesnym limitem zawartych umów wynoszącym trzy umowy. Zawarcie umowy wbrew tym zasadom będzie równoznaczne z zatrudnieniem pracownika na czas nieokreślony.

Zmienią się również zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony. Okresy wypowiadania tych umów  będą analogiczne jak przy umowach na czas nieokreślony (czyli zależne od stażu pracy u danego pracodawcy), natomiast w dalszym ciągu nie trzeba będzie uzasadniać ich wypowiedzenia. Ponadto nie będą miały już znaczenia przerwy w zatrudnieniu. Do tej pory nie dochodziło do przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony, jeżeli wystąpiła przerwa w zatrudnieniu przekraczająca miesiąc. Według nowych przepisów taka regulacja już nie występuje.

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK