Uprawnienia wywiadu skarbowego - zmiany przepisów


7 lutego 2016 weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o Policji. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, wywiad skarbowy może pozyskiwać dane telekomunikacyjne, pocztowe oraz internetowe. Może też przetwarzać te dane bez wiedzy i zgody osoby której dotyczą. Kontrolę nad uzyskiwaniem danych sprawuje Sąd Okręgowy w Warszawie. Generalny Inspektor Kontroli skarbowej przekazuje Sądowi okresowe sprawozdania o pozyskanych danych. Sąd na wniosek Prokuratora Generalnego może zarządzić kontrolę operacyjną.  Kontrola może polegać na utrwalaniu rozmów telefonicznych, utrwalania obrazu lub dźwięku z pomieszczeń, pozyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji ( w tym emailowych) itd.  Maksymalna długość kontroli nie powinna przekroczyć roku. Co ważne nie ma obowiązku informowania osób, których ta  kontrola dotyczy, o podjętych wobec nich działań operacyjnych. Takie same uprawnienia przyznane zostały Służbie Celnej, w celu wykrywania przestępstw z art. 9 Kodeksu karnego skarbowego.