Refundacja części kosztów zatrudnienia młodych bezrobotnych od 1 stycznia 2016.


W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017r., pracodawcy będą mogli na swój wniosek zawrzeć ze starostą umowę, dzięki której otrzymają zwrot części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników w wieku do 30 lat, którzy zostali skierowani z urzędu pracy. Pierwszeństwo w skierowaniu do pracodawcy na stanowisko objęte refundacją będą mieć absolwenci, podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Z przywilejów nie będą mogli skorzystać pracodawcy u których w okresie 6 miesięcy przed złożeniem w urzędzie pracy wniosku, nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy.

Refundacja będzie możliwa przez okres jednego roku. Po tym okresie pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia ( w pełnym wymiarze godzin) skierowanego z urzędu pracownika ( pod rygorem zwrotu refundacji wraz z odsetkami)

Refundacja będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Należy więc przeanalizować czy mieści się ona w limicie.

 

Renata Stelmach

Biegły rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK