Problemy z kwalifikacją umów o dzieło w trakcie kontroli ZUS


Ostatnio w trakcie kontroli ZUS zauważamy  szczególne zainteresowanie kontrolujących zawartymi  umowami  o dzieło. Generalnie tendencja jest taka żeby takie umowy podważyć i oskładkować.

 Żeby uniknąć problemów (umowy zlecenia są najczęściej oskładkowane) , poniżej przedstawiamy  definicje umów o dzieło i zlecenia  oraz przedstawiamy podstawowe różnice.

Zarówno umowę o dzieło jak i umowę zlecenia definiuje Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowę o dzieło charakteryzuje przede wszystkim:

 -zindywidualizowany rezultat,

-umowa ma charakter jednorazowy,

- odpowiedzialność za rezultat,

- wynagrodzenie zależy od wykonanego dzieła i zawsze musi wystąpić,

- umowa nie musi być osobiście wykonywana przez przyjmującego zamówienie (chyba że taki zapisano w umowie).

 

Zgodnie natomiast z art. 734 par. 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Umowę zlecenia charakteryzuje:

- staranne działanie,

- powtarzalny charakter umowy,

- odpowiedzialność za należyte i staranne wykonanie umowy  (nie rezultat),

- wynagrodzenie zależy od wykonanych czynności. Umowa może być bezpłatna,

- umowa może być wykonywana przez Zleceniobiorcę albo osobę trzecią (jeżeli umowa to przewiduje).

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK