Odliczamy darowizny w zeznaniu rocznym!


Nie każdą przekazaną darowiznę można odliczyć w zeznaniu rocznym. Konieczne jest przekazanie darowizny organizacji realizującej cele pożytku publicznego. Między innymi przekazana darowizna może zostać przekazana na cele ochrony i promocji zdrowia, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, rozwój techniki id. Odliczyć można również darowizny przekazane na cele kultu religijnego.

Maksymalne odliczenie wynosi: w przypadku osób fizycznych – 6%, w przypadku osób prawnych – 10% dochodu.

Darowizny nie mogą odliczyć przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Niestety nie można odliczyć darowizny przekazanej bezpośrednio potrzebującej osobie (nie dotyczy to wpłaty na rzecz organizacji na subkonto, ze wskazaniem konkretnej osoby.)

Żeby odliczyć przekazaną darowiznę trzeba posiadać dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny. Właściwym dokumentem, w przypadku przekazania środków pieniężnych będzie dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku przekazania darowizny rzeczowej, dokumentem potwierdzającym przekazanie będzie oświadczenie / zaświadczenie lub umowa. Ważne aby w takim dokumencie znalazły się dane identyfikujące darczyńcę i obdarowanego, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Dowody przekazania darowizny należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku w którym minął termin płatności podatku (za 2015 rok do końca 2021 roku)

Oprócz w/w darowizn, osoby fizyczne mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Konieczne w tym przypadku będzie posiadanie numeru KRS wybranej organizacji.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK Renata Stelmach