Limit rozliczeń gotówkowych przedsiębiorcy w 2016 oraz przewidywane zmiany


Aktualnie obowiązek realizacji płatności za pośrednictwem swojego rachunku bankowego, występuje w przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 tys EUR. W przeliczeniu ma PLN w lutym 2016 r kwota ta wynosi 66.607,50zł.

Niedopuszczalne jest "dzielenie" transakcji na 2 lub więcej faktur gotówkowych, jak również częściowe przyjmowanie gotówki.

Naruszenie tych obowiązków jest przestępstwem, lub  wykroczeniem karnym skarbowym (w przypadkach mniejszej wagi). Reguluje  to z art. 106j Kodeksu karnego skarbowego.

Dodatkowo Przedsiębiorca, który przyjmuje gotówką płatności przekraczające 15.000 euro, musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w tym zakresie i prawdopodobnie od 1 stycznia 2017 roku, kwota ograniczenia ulegnie zmianie z 15 tys EUR na 15 tys PLN.  W przypadku złamania obowiązku zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego przez przedsiębiorcę powyżej ustalonej kwoty, oprócz w/w sankcji dodatkowo jeszcze nie będzie mógł zaliczyć do kosztów faktury na kwotę powyżej 15 tys PLN zapłaconej gotówką.

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK