Co nowego w przepisach od stycznia 2017 roku


Zmiany w VAT

1.Sankcje:

- 100% kwoty nieprawidłowości (w przypadku stwierdzenia wadliwych i tzw. pustych faktur),

- 30% - standardowo, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

- 20% w przypadku dobrowolnej korekty.

  1. Możliwość odmowy rejestracji VAT oraz rozszerzenia katalogu przesłanek wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT.

Przypadki kiedy Urząd będzie mógł wykreślić podatnika z rejestru podatników VAT , to między innymi sytuacja gdy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy przypuszczać że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku VAT w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Ponadto:

- w przypadku zawieszenia działalności na okres co najmniej 6 m-cy.

- w przypadku niezłożenia deklaracji za kolejnych 6 m-cy lub za 2 kolejne kwartały

- w przypadku wystawienia pustej faktury

  1. Wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia w rozliczeniach VAT m.in. dla usług budowlanych. W przypadku usług budowlanych dotyczyć to będzie podwykonawców, a strony transakcji muszą być podatnikami VAT czynnymi.
  2. Ograniczenie możliwości rozliczeń kwartalnych w VAT dla podatników innych niż mali podatnicy oraz m.in dla nowych podatników, oraz dokonujących dostaw tzw. towarów wrażliwych,
  3. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł.
  4. Obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. Zlikwidowanie kwartalnych informacji podsumowujących (VAT UE i VAT 27)
  6. Ograniczenie możliwości zwrotu VAT w terminie 25 dni

 

Zmiany PIT, CIT, Ordynacji podatkowej:

- nowa kwota wolna od podatku – 6.600zł. Wprowadzono mechanizm działania wolnej i np. kwota wolna nie będzie przysługiwać zarabiającym powyżej 127 tys. zł.

- obowiązek przyjmowania i dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, zawsze gdy stroną transakcji jest przedsiębiorca a wartość transakcji przekracza 15 tys. zł. Konsekwencją niezastosowania się do przepisów ustawy (ustawa o podatku od osób fizycznych, ustawa od podatku od osób prawnych, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej), będzie m.in. brak prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów,

- obowiązek przesyłania plików JPK, dla kolejnej grupy podatników,

- interpretacja indywidualna wydana przed 15 lipca br., nie uchroni podatnika przed wydaniem wobec niego decyzji opartej na klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od nowego roku zamiast oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, pojawią się zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową. Wniosek o ich wydanie będzie płatny – 50 zł, w przypadku gdy pracodawca zamierza powierzyć wykonanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, oraz 100zł w przypadku gdy pracownik ma pracować powyżej 3 miesięcy.

Pozwolenia będą wydawane przez starostę (urzędy pracy)

 

 Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK