Certyfikat rezydencji


Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydawany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa siedziby podatnika (urzędy skarbowe)

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zakupu niektórych usług od kontrahentów zagranicznych istnieje obowiązek pobrania podatku w Polsce.

Katalog usług jest dość szeroki, wymienię tylko kilka najpopularniejszych:

-usługi doradcze, księgowe, prawne, reklamowe, zarządzania,

- z odsetek, prawa autorskich, użytkowanie urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu,

- uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej (bilety lotnicze!).

Przed wypłatą na rzecz zagranicznego kontrahenta polski podmiot (czyli nabywca usługi) powinien potrącić w Polsce podatek (tzw. podatek u źródła) i zapłacić kontrahentowi kwotę pomniejszoną o pobrany w Polsce podatek.

Podatek który ma być pobrany w Polsce wynosi 10-20% (w zależności od rodzaju usługi)

W praktyce takie potrącenie jest często niemożliwe (np. zakup biletów lotniczych). Dlatego w tym przypadku należy „ubruttowić” należność i odprowadzić do urzędu podatek, co podraża koszt zakupionej usługi (warto o tym pamiętać przy kalkulacji kosztów).

Można uniknąć pobierania podatku u źródła w Polsce lub obniżyć jego wysokość w przypadku otrzymania od zagranicznego kontrahenta - certyfikatu rezydencji.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK